وقتی پادشاه اندیشه‌ی بد کند

میهمان

و از حکایات مشهور است که روزی قباد شکار رفته بود و در شکارگاه به دنبال گوری، بسیار بتاخت و از لشکر جدا افتاد؛ روز، گرم شد و قباد تشنه شده بود. از دور در میان صحرا سیاهی دید، بدان سو تاخت. دو سه خیمه‌­ی کهنه دید در میان صحرا زده. گفت: «مهمان می‌­خواهید؟» پیرزنی بیرون آمد و عنان اسب او گرفت و او را فرود آورد و قدری شیر و طعامی حاضری پیش او نهاد. قباد خورد و ساعتی بیاسود و خواب بر وی غلبه کرد و تا آخر روز بیدار نشد.
چون از خواب بیدار شد، شب، نزدیک شده بود و هم آنجا ماند. وقتی که غروب شد، ماده گاوی چند از صحرا برسیدند و آن زال، دخترکی داشت دوازده ساله بسیار باهوش و خوش­زبان. آن دخترک را گفت: «ای فرزند، برخیز مقداری شیر بدوش، تا پیش آن مهمان عزیز برم». آن دخترک برفت و از آن ماده گاو شیر بسیار بدوشید، چنانکه قباد را از آن عجب آمد و با خود گفت: «این جماعت به واسطه­‌ی عدل ما در این صحرا نشسته­‌اند، و هر روز چندین شیر از گاو می‌­گیرند. اگر از یک هفته، یک روز شیر به سلطان دهند، در حال ایشان هیچ کمبودی پیش نیاید و خزانه را سودی بسیار باشد». پس تصمیم گرفت که چون به دارالملک رسد، آن مالیات بر رعیت بگذارد.
چون شب بگذشت و نسیم سحر بوزید، مادر دختر را بیدار کرد که برخیز و گاو را بدوش. دختر برخاست و خواست که گاو بدوشد، فریاد کرد و گفت: «ای مادر، برخیز و دعا کن که پادشاه نیت ظلمی کرده است». قباد گفت: «سبحان الله! این کودک از کجا دانست که من این اندیشه کرده‌ام؟پیرزن برخاست و به تضرع هر چه تمام‌­تر دعا گفت. قباد پیرزن را بخواند و گفت: «از کجا دانستی که پادشاه اندیشه‌­ی ظلم کرده است؟» گفت: «هر بامداد گاو ما شیر بسیار دادی و امروز شیر نداد و سببی دیگر پیش نیامده بود، دانستیم که اثر آن است که پادشاه، نیتی بد کرده است.
هرگاه که پادشاه نیت ظلم کند، خدای تعالی، برکت و خیر از زمین بردارد، و اثر آن به همه چیز برسد و هرگاه که پادشاه نیت خیر می­‌کند، خداوند سبحانه و تعالی، چندان خیر و برکت به عالم فرستد تا آثار آن به همه­‌ی جهان برسد». قباد گفت: «راست گفتی و مرا آگاهی پدید آمد. از سر آن نیت درگذشتم و آن اندیشه را فرو گذاشتم». پس دختر او برخاست و گاو را بدوشید و شیر بسیار از وی به حاصل آمد و قباد از سر ظلم برخاست.

منبع: جوامع‌­الحکایات و لوامع‌­الروایات* اثر ارزشمند محمد عوفی* با اندکی تغییر و تصحیح

minifeed-ad

نظر شما چیست؟

SAPE ERROR: Нарушена целостность данных при записи в файл: /home/minifeed/public_html/wp-content/themes/minifeed-v0.1.2/images/cache/3f9e7ffccc6995af0bc4886a484f1db1/links.db